December 7, 2023

เกี่ยวกับศูนย์การเรียน

ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 87 หมู่ 12 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. แผนก

– ช่างไฟฟ้า
– ช่างยนต์
– ช่างเทคนิคการผลิต

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเรียน (เอกสารทุกฉบับเซ็นสำเนาถูกต้อง พร้อมชื่อ-นามสกุล และวันที่สมัคร)

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. ใบแสดงผลการเรียน
  4. ใบชำระเงินค่าสมัคร (กรณีเป็นบุคคลนอกพื้นที่เขตจังหวัดกาญจนบุรี)