December 7, 2023

ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 87 หมู่ 12 ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71190
เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และนักศึกษาระดับ ปวช. เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. แผนก

– ช่างไฟฟ้า
– ช่างยนต์
– ช่างเทคนิคการผลิต

1 thought on “อบรมการบินโดรน

Leave a Reply

Your email address will not be published.