May 31, 2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2565 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารปฏิบัติการฐานสมรรถนะวิชาชีพ (อาคารพัชฎา สิรการัณย์) ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯ ได้แก่ นายบุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นางทิน , คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์, ผศ.วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการ, ผศ.ดร.แสนศักดิ์ ดีอ่อน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนกาญจนบุรี, นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี, คณาจารย์, บุคลากรและนักศึกษาสถาบันฯ พร้อมด้วยส่วนราชการและเอกชน ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นายปกรณ์ กรรณวัลลี ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี , พล.ต.บรรยง ทองน่วม ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9, พล.ต.เรืองศักดิ์ อรรคทิมากูล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17, พล.อ.ท.กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ , พ.ต.อ.เตชินท์ บรรจง ผู้กำกับการ.สภ.ลาดหญ้า, นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี, นายวรากร เสือส่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า, พล.อ.ท. ศ.นพพล หาญกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส, นายวิรัช รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม, น.อ. ศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง รองเสนาธิการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, นายจำลอง หมู่ม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทวน ฯลฯ และประชาชน ให้การต้อนรับ

ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี เป็นพื้นที่ให้บริการจัดการสอนในรูปแบบเดียวกับโรงเรียนพระดาบส โดยจัดการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่ มุ่งเน้นจัดการสอนให้เยาวชนในพื้นที่ที่ห่างไกล เข้าไม่ถึงทางการศึกษาของเด็กชายขอบ ในรูปแบบของ กศน. วิชาชีพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ให้นำความรู้ไปทำงานหารายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

ในการนี้ องคมนตรีให้เกียรติมอบโล่แสดงความขอบคุณต่อผู้ให้การสนับสนุนในการสร้างอาคาร การจัดหาเครื่องมือเครื่องจักรเพื่อใช้ในการเรียนการสอน ปัจจุบันศูนย์การเรียนฯ เปิดสอนในวิชาชีพด้านงานเชื่อม งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งานด้านระบบอัตโนมัติ งานกลึง งานประกอบรถยนต์ไฟฟ้าด้วยระบบ VR และการซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอากาศยาน เป็นต้น อันได้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลลาดหญ้า , นายวรพล นิวาตานนท์ (บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด) , นางสาวนิดา สิรการันย์ (บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด) , บริษัท วี.เอ็น.สตีล อินเตอร์เทรด จำกัด , บริษัท ภัทรเมธากิจ จำกัด , บริษัท สกาย โปรดักส์ จำกัด , นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล (ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี ), คุณอรรถการ ตฤษณารังสี (สถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่) , คุณวชิรา กุลญาดา พงษารัตน์ (LASELL GROUP) , คุณณัชญ์ พงศ์สถิตพิพัฒน์ (บริษัท ตรัยเทคกรุ๊ป จำกัด) , นายวชิรชัย คงชัย / นายสขภณ ชาญบูรณวัชร(ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการวิจัยและสร้างนวัตกรรม) , บริษัท เอบีบี อิเล็คทริคทริฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด , Phelps Dodge International (Thailand) Limited. , บริษัท สีเบเยอร์ จำกัด , บริษัท คูลลู้บ ฟลูอิด จำกัด , บริษัท ไทย เมโทรโลยี ซิสเท็ม จำกัด และสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย ร่วมกับ บริษัทไพศาสตร์ จำกัด เข้ารับมอบโล่จากองคมนตรี

ที่มา : ฝ่ายสื่อสารองค์กร

ที่มา http://www.pit.ac.th/?p=10979